Soutěže

Postav se zimě a vyhraj!

Kupte 3 tyčinky a zahrajte si!

Platí od 1. 2. do 29. 2. 2020. Více informací na www.nestle.cz

Vyhraj v COOPu MINI COOPER!

ZAPOJTE SE DO NAŠÍ NOVÉ SOUTĚŽE!

1.) Nakupte v jedné z 94 prodejen COOP JEDNOTA Zábřeh od 29. 1. 2020 do 25. 2. 2020 alespoň za 300 Kč. Součástí nákupu musejí být alespoň 4 výrobky značky RANKO.

2.) Zadejte číslo účtenky a své kontaktní údaje na webovou stránku www.coop-mini.cz .

3.) Každý den losujeme 40 výherců autíček MINI COOPER.

4.) Každý týden losujeme jednoho výherce vozu MINI COOPER v oranžové barvě.

5.) O výhře budeme informovat prostřednictvím SMS na číslo uvedené v registraci účtenky.

Kompletní pravidla naleznete na webu www.coop-mini.cz

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

„RANKO – MINI COOPER“

 1. Spotřebitelskou soutěž „RANKO-MINI COOPER“ pořádá COOP MORAVA, s.r.o., IČO 48911011, se sídlem Sukova 553/ 2, Brno, PSČ 602 00, spisová značka C 11544 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "pořadatel"), v termínu od 29. 1. 2020 do 25. 2. 2020 včetně.
 1. Realizátorem spotřebitelské soutěže je Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o., IČO 25099434, se sídlem Květnového vítězství 1119/29, Praha 4, PSČ 14900, spisová značka C 49580 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "realizátor").
 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která v období od 29. 1. 2020 do 25.2.2020 nakoupí v rámci jednoho nákupu (účtenky) minimálně 4 výrobky označené logem „RANKO“ (dále jen RANKO) a současně bude výše nákupu minimálně 300 Kč. Ze soutěže jsou vyloučeny nákupy vratných obalů , obuvi, cigaret a tabákových výrobků, služby, (například předplacené karty operátorů, losy, platba složenek aj.), nákup stavebnin, výměna PB lahví. Pouze účtenka z vybraných prodejen společníků pořadatele uvedených v odst. 16 těchto pravidel je platná. Případný výherce je povinen se prokázat platnou účtenkou, jinak zaniká nárok na výhru.
 1. Do soutěže je vloženo celkem 1124 výher.
 • 1120 modelů automobilů MINI od značky WELLY
 • 4 automobily MINI COOPER
 1. Do soutěže je zařazen každý soutěžící, který zadá platnou účtenku v minimální hodnota 300 Kč a současně na ní budou uvedeny alespoň 4 výrobky RANKO a bude z období od 29.1.2020 do 25.2.2020 z vybraných prodejen společníků COOP MORAVA s.r.o., na webovou stránku www.coop-mini.cz (Jméno, příjmení, mobilní telefon, číslo účtenky, adresa prodejny).
 1. Výherci budou určeny náhodným losováním, a to následovně:
  1. Modely autíček MINI
   • Losuje se každý den o 40 modelů MINI
   • Platná účtenka je pouze ta, která splňuje datum dne slosování
   • Losuje se z platných účtenek zaregistrovaných na adrese www.coop-mini.cz
   • Soutěžící může získat pouze jeden model MINI v rámci denního slosování, v případě vylosování stejného výherce bude vylosován nový výherce.

 1. Automobily MINI COOPER
  • Losují se vždy v 7 denních intervalech středa – úterý ve 4 termínech viz níže
  • Losování o MINI COOPER ze zadaných a platných účtenek od 29.1. – 4.2.2020
  • Losování o MINI COOPER ze zadaných a platných účtenek od 5.2. – 11.2.2020
  • Losování o MINI COOPER ze zadaných a platných účtenek od 12.2. – 18.2.2020
  • Losování o MINI COOPER ze zadaných a platných účtenek od 19.2. – 25.2.2020
  • Soutěžící může získat pouze jeden automobil v rámci celé soutěže, v případě, že by byl vylosován v rámci celé soutěže stejný výherce automobilu, bude vylosován nový výherce
  • Výherce se musí prokázat platnou účtenkou.

Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze hry jakoukoli podezřelou účtenku či soutěžícího, který nesplnil podmínky soutěže.

 1. Předání výher
  1. modely autíček MINI budou předávány na prodejnách společníků COOP MORAVA, s.r.o., proti předložení platné účtenky (zaregistrované v soutěži), bez jejího předložení nelze výhru předat, případně na jiném místě, které sdělí pořadatel nebo realizátor soutěže výherci.
  2. Automobily MINI COOPER budou slavnostně předány v autosalónu MINI RENOCAR Řípská 5c, 627 00 Brno – Slatina za účasti pořadatele.
  3. Pořadatel určí termín předání s minimálně denním předstihem.
  4. V případě, že si výherce v daném termínu automobil nevyzvedne, vylosuje se nový výherce.
  5. O předání bude na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry požádán, pořízen audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení telefonního čísla výherce. Nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele. Předání výher bude uskutečněno nejdéle do 30 dnů od losování. Účastí v této soutěži vyjadřují soutěžící včetně výherců souhlas s takovým záznamem.
  6. Výherce automobilu MINI COOPER nesmí automobil 6 měsíců po registraci prodat nebo převézt na někoho jiného, pokud tak učiní má pořadatel právo na vrácení automobilu a navíc na uhrazení všech právních výloh spojený s tímto krokem
  7. Výherce je povinen podepsat všechny potřebné dokumenty pořadatele soutěže, např. předávací protokol, darovací smlouvu apod.
 1. Výherce bude o výhře informován krátkou textovou zprávou (SMS) nebo telefonicky na číslo mobilního telefonu zadané jím na adrese www.coop-mini.cz
 1. Pořadatel ani realizátor nenesou odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy a předávání.
 1. Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící zaregistrováním svého jména, příjmení, mobilního telefonu, adresy prodejny a čísla účtenky stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými níže a uděluje svůj souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel.

Specifikace zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce

COOP MORAVA, s.r.o., IČO 48911011

Spisová značka C 11544 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo Sukova 553/ 2, Brno, PSČ 602 00

Kontaktní email: coopmorava@coopmorava.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa prodejny

Zdroje osobních údajů

 • Subjekt osobních údajů
  • Jméno, příjmení, telefonní číslo
 • Správce
  • Adresa provozovny

Účely zpracování

 • Organizace spotřebitelské soutěže vč. zasílání a předávání výher na prodejnách společníků COOP MORAVA, s.r.o. a jiném místě určeném pořadatelem
 • Prezentace a propagace Správce

Způsob zpracování

 • Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům pořadatele a vybraných prodejen společníků COOP MORAVA, s.r.o. pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále pořadateli a jiným zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy

Právní základ pro zpracování

 • Zákonná povinnost správce
  • Správce má zákonnou povinnost uchovávat/archivovat osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Oprávněný zájem
  • Realizace soutěže vč. předání výher,
  • Pro případ reklamace, či zpochybnění výsledků si správce ponechává osobní údaje/losy po dobu 3 let po skončení soutěže
 • Souhlas účastníka soutěže

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • Nejdéle 3 roky v případě, že nebyl výherce vylosován
 • Dle zákonných lhůt v případě výhry (vylosovaného výherce)

Práva subjektu údajů

Soutěžící má právo:

a) na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

b) vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

c) požadovat informaci, jaké údaje o něm Správce zpracovává

d) odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením Správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených.

e) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Více informací naleznete v příloze č.1 těchto pravidel.

 1. Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele COOP MORAVA, s.r.o. a uveřejněna na internetové adrese www.coop-mini.cz
 1. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže a k jeho společníkům nebo realizátorovi soutěže, a jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.
 1. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách www.coop-mini.cz může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, u kterých je reklamace vyřizována prostřednictvím pořadatele.
 1. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.
 1. Vybrané prodejny COOP MORAVA, s.r.o. společníků pořadatele, ve kterých je možno soutěžit, jsou určeny pořadatelem této spotřebitelské soutěže. Pořadatel soutěže prodává zboží do prodejen svých společníků, kteří jsou uváděni pro účel této soutěže jako vybrané prodejny COOP. Seznam společníků, v jejichž prodejnách COOP bude soutěž probíhat je uveden níže a na webové stránce www.coop-mini.cz :

COOP Beskydy, spotřební družstvo
Český Těšín, Tovární 283/13, PSČ: 737 01

JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích
Boskovice, nám. 9. května 2136/10, PSČ: 680 01

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodonín, Národní tř. 384/13, PSČ: 695 34

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ: 692 01

JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov
Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, PSČ: 672 12

Jednota, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
Uherský Ostroh, Veselská 733, PSČ: 687 24

COOP družstvo Velké Meziříčí
Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, PSČ: 594 01

JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně
Vsetín, Smetanova 1110, PSČ: 755 01

JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh

Zábřeh, Masarykovo nám. 45/5, PSČ 789 01

JEDNOTA , spotřební družstvo ve Zlíně

Zlín, Kvítková 4323, 760 01 Zlín

Příloha č.1 – Práva soutěžících v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo

Co to znamená?

Jak toto právo uplatníte?

Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?

Právo na přístup

Soutěžící právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má pořadatel k dispozici.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Pořadatel musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

Žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Soutěžící má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které pořadatel zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má soutěžící právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Oznámení o změně osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat ho na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje dotčeného soutěžícího.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má soutěžící právo obdržet údaje, které byly z jeho strany pořadateli poskytnuty, a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořil pořadatel (vytvořené a odvozené údaje).

Právo vznést námitku proti zpracovávání

Za určitých okolností má soutěžící právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Toto právo má soutěžící pouze v případě, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů pořadatele. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena.

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek má soutěžící právo požádat, aby Společnost zpracovávání osobních údajů omezila.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Toto právo má soutěžící například, pokud (i) napadne správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) vznesl námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad zájmy soutěžícího.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má soutěžící nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se soutěžící domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že pořadatel nebude schopen žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) pořadatel musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) pořadatel vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy.

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Soutěžící má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu pořadatele nebo e-mailem.

Odvolání souhlasu, bude mít účinky pouze do budoucna.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Soutěžící má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Společnost porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

SOUTĚŽ S ACTIVIÍ A VYHRAJ

Kup si jakýkoli produkt Activia v období mezi 2. 1. 2020 a 16. 2. 2020 a vyhraj Nutriční plán.

1. Kupte si jakoukoli Activii a uschovejte si účtenku

2. Nahrajte kód BKP a čas nákupu na https://soutez.activia.cz/

3. Zkontroluj svůj status ve svém emailu!

Jak zjistíš, jestli jsi vyhrál(a)? Mrkni na seznam výherců, nebo se podívej do svého e-mailu. Hraj a vyhraj každý den!

Úplná pravidla najdeš na https://soutez.activia.cz/

Vánoční soutěž - výherci

Děkujeme, že jste se zúčastnili naší pravidelné Vánoční soutěže a zde najdete seznam šťastlivců!

VEČEŘI z nejkvalitnějších surovin?

VEČEŘI z nejkvalitnějších surovin?

Poradíme, jak na to! Daleko důležitější než cena jsou totiž ukazatele kvality jako čerstvost, zralost, původ, žádné náhražky nebo poctivé značení. Stačí se lépe vyznat ve složení potravin a řídit se značkami kvality, které výběr usnadní.

Kuřecí maso

U kuřecího si hlídejte zejména způsob uchovávání masa a také jeho původ, který se u kuřat na obalu uvádí povinně. Tuzemská kuřata nesmí být krmena masokostní moučkou a chlazena vodou, a tak platíte jen za maso, ne za vyšší množství absorbované vody.

Těstoviny

Na trhu najdeme široký sortiment těstovin dle složení, použití, tvaru, tvarování či technologie výroby. My doporučujeme kvalitní vaječné těstoviny, které jsou oproti bezvaječným výživnější, protože mají díky obsaženým vejcím více bílkovin. Pak záleží už jen na vás, zda máte raději těstoviny uvařené doměkka, nebo takzvaně „na skus“.

Smetana

Smetanu nevybírejte jen podle data minimální trvanlivosti a obsahu tuku, ale také dle jejího využití. Na vaření je nejvhodnější smetana ke šlehání s min. obsahem tuku 31 %. Na trhu dále najdeme smetanu vysokotučnou, zahuštěnou neslazenou smetanu a zahuštěnou slazenou smetanu, sušenou smetanu nebo smetanu kysanou.

Listový špenát

Špenát seženete konzervovaný, nasekaný, dehydrovaný nebo mražený. V českých prodejnách najdeme špenát nejčastěji mražený nebo čerstvý. Dejte přednost čerstvému listovému špenátu od prověřených pěstitelů.

ARCHIV SOUTĚŽÍ A AKCÍ

Získej sklenici!

Akce probíhá na vybraných prodejnách do vydání zásob.

Dárek k nákupu - sklenici Holba získáte v prodejnách JEDNOTY SD Zábřeh:

Šumperk - obchodní dům, Loštice, Jeseník, Rýmařov, Libina, Velké Losiny, Žulová, Písečná a DISKONT Zábřeh

Soutěž již skončila / Oblíbená Vánoční soutěž je tady!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací